Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 16 януари 2016 г.

Кой е в действителност Бог? (Тихият Приятел - The Silent Friend)

Кой е в действителност Бог? (Тихият Приятел - The Silent Friend)


Небесни Отче, аз имам честа и възможността да Ти се представя най-обикновено пред Твоето присъствие. Странно чувство е, да съм способен да бъда откровен с Теб, Създателят на вселената и да говоря свободно. Аз бих искал да науча и да кажа на другите, как Си? Нека да знаят Твоето описание, Твоята индивидуалност. Аз бих искал да науча, какво да им кажа, какво Ти мислиш по важни човешки въпроси. Ако седях пред Теб физически, на моя въпрос Кой си, аз съм сигурен, че Ти ще ми отговориш така:

Скъпи сине (дъще), Аз знам, че ти не можеш да разбереш напълно и дълбоко това, което казвам, но Аз ще ти кажа накратко Кой съм:
Аз съм Духовно Създание (24), Аз нямам никакви материални връзки и Аз съм вечен. (25) Аз нямам измерения, защото няма измерения, които да ме обхванат.

(24) Бог е дух. (Йоан 4:24)
Господ, Бог на духовете на всяка твар... (Числа 27:16)

(25) Бог рече още на Моисея: Така ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, ме изпрати при вас. Това е Името Ми до века, и това е Името Ми из род в род. (Изход 3:15)

Аз нямам ограничения във времето, защото времето не Ми влияе. Аз съм Господар на времето, Аз съм Всемогъщ (26), защото Моята сила е огромна.
(26) Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Всемогъщият. (Битие 17:1)
Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият. (Отк. 1:8)


Моите желания, нямат ограничения, Аз съм Вездесъщ, Всезнаещ, (27) защото моето знание е огромно, никой не е като Мен. Аз съм инициатора на всичко. (28)
(27) В Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. (Кол. 2:3)
(28) Аз създадох земята, и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето, Аз дадох заповеди на цялото му множество. (Исая 45:12)
Така казва Господ Творецът ти, Якове... (Исая 43:1)
...Тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко. (Еф. 3:9)
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.  То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. (Йоан 1:1-3)


Аз имам индивидуалност и много добре дефинирани желания. (29)
(29) Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. (Исая 55:11)

Човек не може да види духовно същество, въпреки това хуманността живее в Мен. (30) Аз мога да чета твоите мисли (31) и нищо не може да бъде скрито от Мен.
(30) Той дава на всички и живот и дишане и всичко; направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха Го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме". (Деяния 17:26-28)
(31) То не ще ли Бог да издири това? Защото Той знае тайните на сърцето. (Псалм 44:21)
Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. (1 Йоан 3:20)
Защото Аз зная делата им и помислите им, и иде времето, когато ще събера всичките народи и езици; И те ще дойдат и ще видят славата Ми. (Исая 66:18)


Аз съм Бог на свободата. (32) Аз не насилвам хората да вършат неща. Аз съм благоразумен и Аз съм кротък.
(32) Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода. (2 Кор. 3:17)

Аз съм решил, че един ден ще съдя човечеството, (33) но до този момент, сърцето, което Аз съм създал и дал на човека е по неговата воля.
(33) Ще извърши съд между народите. (Псалм 110:6)
Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби. (Яков 4:12)
Всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. (1 Кор. 3:13)
Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие. (Матей 13:41)
Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. (2 Пет. 3:10)


Същото е и за човешкия живот: Той принадлежи, на който Аз съм избрал да принадлежи.
Аз, Бог говоря с тих глас, (34) силен, точен, верен, добър, неспособен да върши зло, всичко което правя и казвам е добро и донася добри плодове. (35)
(34) И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас. (1 Царе 19:12)
(35) Защото както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връща там, Но пои земята И я прави да произрастява и да напъпва, та дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. (Исая 55:10,11)

Аз съм Личност, която обича да има лична връзка с всяко човешко същество, (36) мъж или жена, дете или възрастен, роб или свободен, без нуждата на посредник.
(36)  Ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, когато се отклонявате на дясно, и когато се отклонявате на ляво, ще казва: Тоя е пътят, ходете по него. (Исая 30:21)
И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.  Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. (Йоан 14:16-18)
Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Йоан 14:25-26)


Аз зная и познавам всеки индивидуално и без ограничение, и никой не е изключен, без значение в какво вярва.

Книга: Тихият Приятел, Глава 4
The Silent Friend, Giulio Credazzi


Към Глава 3

Към Глава 5

Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар