Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

понеделник, 25 януари 2016 г.

Ние сме спасени! Седем неща имаме в Христа – Джон Остин

Ние сме спасени! Седем неща имаме в Христа – Джон Остин

Спасен от греха!

Нека никога не се отдалечим от простотата, която е в Христос!
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.”( 2 Кор. 11:3)

Със сигурност израстваме в нашия живот в Господа.
С натрупаната опитност и духовен растеж ставаме все по-обикновени в Исус. Печелим души за Исус. Ние можем да станем толкова зрели, че да полагаме ръце върху болните и те да оздравяват. Ние можем да се развием до толкова, че даровете на Святия Дух да изобилстват в живота ни.
Бог не ни е казал да стоим в тъмнина, а да излезем от нея.
“А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бог, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари.” ( 1 Кор. 2:12)

Духът на света винаги величае себе си.
“Дай ми, дай ми, дай ми, и да придобивам, да получавам, да печеля, независимо как и кого ще премажа, смачкам, стъпча, завлека или ограбя. Ще правя това, което ми е изгодно. Аз ще успея да се наложа. Без да ме е грижа кого ще накърня или погубя.”
Моето “Аз” ще бъде над всичко, ще стана известен и дори много популярен. Боже опази! Боже спаси! Боже, моля те помогни ни, да не бъде!
Възможно е да си член на религиозно общество и да служиш на личния си интерес, да имаш такова държание.
Може да си новороден и кръстен със Святия Дух, и въпреки това духът на света да се проявява в теб.


Нека нокаутираме личното “Аз”!
В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници изпреварвайте да си отдавате един на друг почит. (Рим. 12:10)

Нека търсим Бога, за да имаме в себе си дух, да почитаме останалите повече от себе си.
Библията казва, че не сме получили духа на света, а сме приели духа на Бога!
“А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволи да ни подари.” (1 Кор. 2:12)

Апостол Павел ни посочва четири важни истини в този стих.
1.Ние не приехме духа на света.
2.Ние приехме Святия Дух, за да познаем това от опит.
3.Бог ни е подарил благословението.
4.Ние приехме духа, който е от Бога.


Много добродетелни християни отричат действието на Святия Дух.
Най-често това е в резултат от липсата на вяра за:
-Изцеление
-Освобождение от демонични сили
-Да използват чудното име на Исус
-Да получат благословенията, които Бог е подарил.


Да благодаря на Бог, че само чрез Святия Дух, ние можем да ЗНАЕМ това.
Неговият Дух ще ни заведе отвъд вярването. Ще ни отведе в ПОЗНАНИЕТО.

Аз бях новороден, бях добър християнин, дори станах баптистки служител и проповядвах в продължение на 19 години, но едва след като Господ Исус Христос ме кръсти със Святия Си Дух, наистина започнах да разбирам какво ми беше подарил Отец.

Господ Исус Христос непрекъснато ни се разкрива.
Аз също продължавам да го преоткривам.
Апостол Павел около 4 години преди смъртта си в посланието към Филипяните ни показва съвършен пример за подражание.
“Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия. И да се намеря в Него без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, за да позная него, силата на неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му” (Фил. 3:7-10)

Бог да ми даде да познавам Исус и силата на Неговото възкресение.
АЗ ИСКАМ ДА ПОЗНАВАМ ИСУС !
Искам да Го познавам добре, това е моето съкровено желание.
“В когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието” (Кол. 3:2)
Тези съкровища – това са благословенията, скрити в Него.
АЗ ИСКАМ ТИ ДА ЗНАЕШ, ЧЕ ИМАШ МНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ХРИСТА ИСУСА !


В четвъртата книга на Царете, Библията ни открива една забележителна история. Разказва се за чудото, което Бог направи чрез четирима прокажени мъже. Те седяха вън от портите на град Самария.
По това време сирийския цар Венадат, с цялата си многохилядна войска държеше града в обсада.
Това продължи толкова дълго, че всичко живо в окупирания град умираше от глад. Хората стигнаха до там, че започнаха да ядат собствените си деца.
Никаква храна, никаква надежда, нищо – само смъртта витаеше наоколо. Сирийската войска, разположена на стан около града, имаше в изобилие припаси от храна, оръжие, сребро и злато.
“А във входа на портата имаше четирима прокажени и рекоха си един на друг: Защо да седим тук докато умрем?...
И така, на мръкване станаха, за да отидат към сирийския стан. А като стигнаха до края на сирийския стан, ето нямаше никой там,
защото Господ беше направил да се чуе в стана на сирийците тропот от колесници и тропот от голяма войска; и те бяха си рекли един на друг: Ето, израилевия цар е наел против нас хетейските царе и египетските царе, за да дойдат върху нас.
Затова бяха станали и побягнали в полусветлината, като оставиха.... целия стан, както си беше и бяха побягнали за живота си.
И когато тия прокажени стигнаха до края на стана, влязоха в един шатър, та ядоха и пиха и взеха от там сребро, злато и дрехи.
Тогава рекоха помежду си: Ние не правим добре, тоя ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Нека прочие отидем да известим това на царския дом.” (4 Царе 7:3-9)
“Тогава людете излязоха, та разграбиха стана на сирийците. Така една сета чисто брашно се продаваше за един сикъл, а две сети ечемик за един сикъл, според Господното Слово.” (4 Царе 7:16)


Забелязахте ли първото нещо, което направиха прокажените?
ТЕ КАЗАХА един на друг: “Защо да седим тук докато умрем?”
Второто нещо, което направиха, бе че се раздвижиха.
ТЕ СТАНАХА. Когато започнаха да действат, Бог направи нещо за тях.
Третото нещо бе, че прокажените тръгнаха към врага.
Бог направи да се чуе в стана на сирийската армия тропот на колесници. Многобройната армия побягна в ужас, изоставяйки всичкия си арсенал.

Сега аз искам да ти кажа следното:
Говори това, което Божието Слово казва.
Стани!
Върви целенасочено срещу онези, които застават против теб (деминичните сили).
Дяволът в ужас ще бяга от теб!

Докато прокажените бяха в стана и се угощаваха преизобилно, много от хората в града умираха от глад.
Забележи, че прокажените
Си рекоха един на друг и
Станаха, за да отидат към врага!
В града хората умираха от глад. Те бяха загубили всяка надежда. Имаше достатъчно храна за всички, но те не ЗНАЕХА това.
Подобно на тази история, много от нас напуснаха града. Ние отидохме срещу врага. Ние, които сме от домочадието на Царя, можем да провъзгласим, че ГЛАДЪТ СВЪРШИ ! Да, това е всеобщ призив на човечност в Исуса Христа !
“О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; и вие, които нямате пари, дойдете и купете, та яжте; Да! Дойдете, купете вино и мляко без пари, без плата! “ (Исая 55:1)

Благодаря на Бога, че излива Духа Си на всяка твар. Живата вода е за всички и то без марка.
Ти може би си изправен лице в лице със смъртната присъда на някоя ужасна болест. Може да си в голямо разочарование.

Тази книга е написана точно за теб.
Стани, изправи се духом.
Използвай Божието Слово за оръжие.
Божият Дух ще потвърди Словото.
Това всичко ще бъде съгласно, според Господното Слово.

Ти може би си изправен лице в лице със смъртната присъда на някоя ужасна болест. Може да си в голямо разочарование.
Знаеш ли какво виждам аз?
Аз виждам Божиите хора, застанали зад деноминационните стени от религиозни доктрини, стени от традиции и невежество по отношение на Словото на Бога; в незнание за това, което Той вече им е дарил.
Аз съм един от онези, които говорят на езици чрез Духа, презрян прокажен, който идва да ти каже:
“Гладът свърши, ела купи вино и мляко без пари и без плата”. Исус заплати цената и тя не беше никак малка. Той заплати за всичко, от което се нуждаем тук на Земята. Той заплати включително за вечния ни живот с Него.

Ти може би вече си член на Царското семейство (вярващ), а може би никога до сега не си чул вестта за спасение чрез вяра в Исус Христос и покаяние от греховете. За Бога това не е пречка. Той те обича и в двата случая, и иска да имаш дял от благословенията, които Той ти е приготвил.
Навярно ти си един от тези хора, които са в окупирания град и никога не си се радвал на благословенията, които са определени за теб и ти принадлежат.
Ти навярно умираш от глад и не знаеш, че благословенията са твои!
Ако си приел Исус Христос за личен Спасител и Господ в твоя живот, ти си вече част от Царското семейство

1 - Ние сме спасени!

Аз съм спасен!

Първото нещо, които имаме в Христа, е спасението. Искам смело да кажеш:
“Аз съм спасен.”
Ще си помислиш може би:
“Аз знам, че съм спасен, защо трябва да го казвам отново?”
Много хора знаят, че са спасени, но ако утре се спънат и си ударят крака и кажат нещо грозно, изругаят, веднага започват да си мислят следното:
“Сега вече не ще посмея да кажа, че съм спасен”

Има надежда и увереност, които всяко дете на Бога трябва да притежава. Ти можеш да кажеш без да се съмняваш: “Аз знам, че съм спасен.”
Не обезценявай Божието Слово, като излизаш напред всеки път, когато призовават за спасение чрез вяра в Исуса Христа.
“Но що казва тя? Казва, че “думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти, сиреч думата на вярата, която проповядваме.”
Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: Никой, който вярва в Него, не ще се посрами.” (Рим. 10:8-11)


Сега, ти кажи това на глас:
Аз изповядвам с устата си, че Исус е мой Господ. Вярвам със сърцето си, че Бог Го възкреси от мъртвите.
Следователно, аз съм спасен.
АЗ  СЪМ  СПАСЕН !

Бог ли обеща това ?
ДА,  БОГ КАЗА ТОВА !
Ти не каза нищо, което сам си си измислил, или нещо, което е въз основа на твоите собствени чувства. Ти каза това, което сам Бог е казал.
Когато повярваш със сърцето си, че Бог е възкресил Исус от мъртвите и вярваш, че Той е твой Господ, тогава според написаното в Библията имаш право да заявиш:
“Аз съм спасен !“
“А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.” (Йоан 1:12)

Ти приел ли си Исус за свой Господ? Ако изповядваш, че си Го приел, то този стих се отнася за ТЕБ. Бог ти е дал властта и правото да бъдеш син на Бога.
Ти си дете на Бога.
Разбери това, ако някой оспорва правото ти да кажеш, че си дете на Бога, незабавно си припомни това:

Според написаното в Римляни 10:8-11
Аз изповядвам с устата си, че:
Исус е мой Господ.
Аз вярвам в сърцето си, че Бог
Го възкреси от мъртвите.
Следователно, аз съм спасен.
Според написаното в Йоан 1:12,
Аз приех Исуса и затова
Съм дете на Бога.

От това следва, че можеш смело да заявиш и да знаеш, че Бог ти е дал авторитета и правото да бъдеш обявен за Негов син или дъщеря.
“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вече живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.” (Йоан 3:16,17)

Бог иска ти да знаеш, че си спасен. Той иска ние да знаем, че сме Негови деца.
“Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.” (Йоан 5:24)

Някои от вас чакат да умрат, за да видят дали са “издържали изпита”. Аз искам да ти кажа, че
ТИ  ВЕЧЕ  ГО  ИЗДЪРЖА !
Ти вече премина от смърт в живот !
Ти изповяда с устата си, че Исус е Господ.
Ти вярваш със сърцето си, че Бог Го възкреси от мъртвите.
Бог ти даде сила, за да станеш Негово дете.
Ти премина от смърт към живот.
ТИ  ИМАШ  ВЕЧЕН  ЖИВОТ !
Благодаря на Бога !  Аз искам ти да кажеш:
Аз знам, че съм спасен.
Аз приех Исус като мой Господ и Спасител.
Аз изповядвам, че съм спасен.
Това е, което ние имаме в ХРИСТА;
Правото да ЗНАЕМ, че сме спасени.
Правото да ЗНАЕМ, че имаме вечен живот.


2 - Ние сме новородени!

Второто нещо, което имаме в Христа е преживяването да бъдем отново родени.
Аз искам ти да кажеш:
АЗ СЪМ НОВОРОДЕН.


В третата глава от Евангелието на Йоан пише как Исус говореше на един от най-религиозните мъже по онова време, Никодим, който беше много набожен фарисей.Той дойде при Исуса през нощта. Всичко, което знаеше и бе получил от религията, не го задоволяваше и никога нямаше да го удовлетвори.
Ти можеш да си участник във всякакъв вид религия и пак като умреш да отидеш в ада, защото не си роден отново, не си новороден!
Ти също трябва да бъдеш новороден! Твоят дух трябва да има новорождение.

"Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (изново), не може да види Божието царство.
Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” (Йоан 3:3-6)

Благодаря на Бога, че когато приемем Исуса,
НИЕ  СМЕ  НОВОРОДЕНИ!

“А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.” (Йоан 1: 12,13)

Ти си роден от Бога! Когато приемеш Исус Христос за свой Господ, ти преживяваш новорождение в духа си.

“Тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века.” (1 Петр. 1:23)
Новорождението в духа е както нормалното раждане на живо същество. Ние знаем, че не може да се даде живот на човек, ако няма семе. От това семе в тялото на жена ние самите сме родени.
Духовното новорождение е възможно, само ако в твоя дух се посее семе. Това семе е Словото на Бога.
Ние трябва да посеем Неговото Слово в сърцата си. Тогава животът ни ще бъде осмислен и ще има добри плодове. Семето на Божието Слово в нас е непокварено, неразрушимо и живее вечно.
Божието Слово е семе, което служи във всяка област от нашия живот. Ние трябва да го посеем вътре в нас, в сърцата си.
Някога, някой човек е дошъл и е посял семе в теб и в мен. Това беше благовестието.

“Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен, ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за грежовете ни, според писанията; че бе погребан, че беше възкресене на третия ден според писанията.” (1 Кор. 15:1-4)

Благовестието се състои от три факта:
1. Исус умря за нашите грехове.
2. Той беше погребан
3. Той възкрсна.


Някой ни е благовествал.
Ние му повярвахме и обединихме нашата вяра с Божието Слово, което е непокварено семе и попаднало вътре в нас, то ни дава новорождението.
След като приех Исус, аз не се промених външно, но отвътре аз бях ново създание.
Виждаш ли, аз се родих отново!
Аз получих нов вид ЖИВОТ в себе си и знаех, че съм се новородил.
Загубих желание да общувам с тези, които не бяха спасени. Настъпи промяна в мен.

Направи тази изповед сега:
Аз съм спасен.
Аз съм новороден.
Повтори смело:
Аз съм спасен.
Аз съм новороден.


Не губи увереност. Може да се случи да се препънеш в живота и да се озовеш в предишния си начин ан живот, но не отстъпвай от своето свидетелство.
Кажи смело: “Благодаря ти, Боже, аз знам, че съм спасен! Аз знам, че съм новороден. Чувствам се жалък в този грях. Татко, прости ми!”
“Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9)
Аз Ти благодаря, Господи, че ме изчисти съвършено!
“Вие сте виделината на света. Град, построен на хълм, не може да се укрие.” (Мат. 5:14)
Когато Бог ни спаси, Той поставя светлина вътре в нас.

Искам да кажеш:
АЗ СЪМ ВИДЕЛИНАТА НА ТОЗИ СВЯТ!


Точно това казва Бог за теб и за мен. Той постави светлина вътре в нас. Исус живее ли в теб? Той е Светлината на свта. Той ще се проявява чрез теб.
Някои хора си мислят, че са като светлина, която ту изгасва, ту светва. Те смятат, че ту се включват, ту се изключват. Исус обаче не светва и изгасва, не се променя. Той винаги свети с постоянна сила и мощ.
Много хора преуморяват себе си. Те мислят, че тичат от царство в царство. В един момент си мислят, че са в царството на светлината, а в следващия момент са в царството на тъмнината.
Ние трябва да вземем твърдото решение, а именно да вярваме на Божието Слово. Когато приемем Исус като наш Господ и Спасител, трябва да сме убедени, че Неговата светлина стои в нас и не ни напуска никога.
Тогава ние действително сме в ЦАРСТВОТО  НА  СВЕТЛИНАТА. Светлината на светлините е в нас, пребъдва, обитава в нас. Тази светлина никога няма да угасне и да ни напусне.

В началото бе Словото и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
То в началото беше у Бога.
Всичко това чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. (Йоан 1:1-5)

Следва...

Книга: Изповедите на един баптиски проповедник – Джон Остин

Пламен Шоповhttp://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар