Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

понеделник, 23 май 2011 г.

Бог има инициативата!

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг. Глава 2 Ден 3.


Бог има инициативата!

Откровението на Бог за Неговата дейност е покана за нас да се присъединим към Него.
Ако разгледаме Словото навсякъде ще видим, че Бог винаги взема инициативата. Когато Бог идва до човек, Той винаги разкрива Себе си и Своята дейност. Това откровение е винаги покана за нас да коригираме нашият живот към Бог. Никои от хората, с които Бог се е срещал не са могли да останат същите след срещата. Те е трябвало да направят големи промени в своя живот, за да вървят послушно с Бог.

Бог е суверенен (независим) Господ. Аз се опитвам да пазя моя живот Богоцентриран, защото Той (Бог) е Единствен, който е пътепоказател за нас. Той е винаги Единствен, който взема инициативата, за да постигне, каквото иска. Когато вие сте Богоцентрирани, даже желанието да правите неща, които омилостивяват Бог идват от Неговата инициатива във вашият живот.

Защото Бог е, Който според благоволението си действува във вас, и да го желаете това, и да го изработвате. (Фил. 2:13 )

Какво често се случва, когато ние забележим Бог да работи? Ние моментално ставаме себе центрирани вместо Богоцентрирани. По някакъв начин ние трябва да преориентираме нашият живот към Бог. Ние трябва да се научим да виждаме нещата от Негова перспектива (гледна точка). Ние трябва да Го допуснем да развие Своя характер в нас. Ние трябва да Го допуснем да открие мислите си на нас. Само тогава ние ще имаме правилна гледна точка за живота.
Ако вие пазете своя живот Богоцентриран, вие веднага поставяте своя живот наред с Неговите дейности. Когато вие видите Бог на работа около вас, вие чувате сърцето си с подскачане във вас и казвате, “Благодаря ти Отче, благодаря ти за това, че ме използваш там, където си.” Когато аз съм в средата там, където Бог работи и Бог ми отвори очите и ми позволи да видя къде Той работи, аз винаги го смятам за покана да се присъединя към Него.

Отговорете на следните въпроси като зачеркнете отговора си.
Кой взема инициативата в познаване и вършене волята на Бог?
___ а. Аз я вземам. Бог ме чака да реша какво искам да направя за Него.
___ б. Бог е. Той ме кани да се присъединя към Него в това, което прави.

Кои от следващите са пътища, чрез които Бог разкрива Своя план или цели на вас?
___ а.Той ми позволява да видя, къде работи около мен.
___ б. Той ми говори чрез Словото и ми въздейства с практически приложения на истината в моя живот.
___ в. Той ми дава най-ревностното желание, което става още по-силно, когато се моля.
___ г. Той създава обстоятелства около мен, които отварят вратата за възможности.

Бог винаги взема инициативата (1б). Той не чака да види, какво ние искаме да направим за Него. Когато Той вземе инициативата да дойде при нас, Той ни чака му отговорим с коригиране на себе си към Него. Във въпрос 2 всичките са пътища чрез които Бог може да разкрие Своя план или цели за нас. Също има и други. Последните два (в,г), тук обаче трябва да подходим с повече внимание. Себецентрираният живот има тенденция (склонност) да обърка себе желанието с волята на Бог. Обстоятелствата не винаги са ясна посока за Господно водителство. “Отворена” и “затворена” врата не винаги са показател за водителството на Бог. В търсене на водителство, провери да видиш в молитвата, в Словото, и обстоятелствата дали се съгласуват в посоката, в която вие смятате, че Бог ви води.

Сега, вие може все още да кажете, “Това добре звучи, но аз се нуждая от някаква практическа помощ как да приложа тези концепции. Във всяка ситуация Бог иска вие да зависите от Него, не от метод. Ключът не е метода, а в близостта с Бог чрез вяра и молитва.

Вървенето във вяра на Джордж Мюлер
Джордж Мюлер е бил пастор в Англия през 19-ти век. Той се е бил угрижил, че Божиите хора са станали много обезсърчени. Те не търсят Бог вече за необикновени неща. Те повече не вярват, че Той ще им отговори на молитвите и имат толкова малко вяра.
Молитвите на Джордж Мюлер били към Бог за водителство за неща, които Бог иска да станат. Джордж Мюлер искал хората да научат, че техния Бог е верен и отговаря на молитви. Неговата вяра се подхранвала от стиха в Псалм 81:10: Отвори широко устата си и ще я напълня. И Бог започнал да го води в път на вяра.
Джордж Мюлер искал всички да знаят, че Бог дава на нуждаещите се само в отговор на молитва с вяра. По време на неговото служение в Бристол, Джордж Мюлер основава Институт по Библейско знание за разпространяване на Словото и за религиозно обучение. Той също основава домове за сираци. До времето на неговата смърт Джордж Мюлер бил използван от Бог да построи четири домове за сираци, в които се грижели за 2,000 деца по това време. Повече от 10,000 деца са били преминали през тези домове. Той е раздал повече от 8 милиона долара, които му били дадени в отговор на молитва. Починал на 93 години, и това което той е притежавал като своя собственост било оценено само на 800 долара.

Как той знаеше и вършеше волята на Бог?
Прочетете следните редове и изредете нещата, които той е направил и които са му помогнали да разбере, какво да прави. След това изредете нещата, които са го водили в грешки в познаването волята на Бог.
"Аз не помня…време…когато искрено и търпеливо да съм търсил да разбера волята на Бог от водителството на Святия Дух, чрез средствата на Божието Слово, и да не съм бил винаги воден правилно. Но обаче, ако честността на сърцето и правдивостта пред Бог са липсвали или ако аз не съм чакал търпеливо за инструкция от Бог или ако аз съм предпочитал съвета на човек пред изявленията на живия Бог, аз правех тогава големи грешки." 

Какво е помогнало на Джордж Мюлер да разбере волята на Бог?
__________________________
Какво води до грешки в познаването на волята на Бог?
__________________________

Джордж Мюлер споменава тези неща, които му помагат:
Той искрено е търсил Божието водителство.
Той е чакал търпеливо Бог да му даде слово.
Той е търсил Святия Дух да го води чрез Словото.

Той знаеше следните неща, които водят до грешки:
Липса на честност в сърцето.
Липса на правдивост пред Бога.
Нетърпение да се чака на Бог.
Предпочитан съвет от човек вместо обещанията на Бог в Словото.

Тук следва, как той обобщава пътя, по който влиза в “сърдечна” близост и как се научава да различава Божият глас:
"Аз стремя още в самото начало моето сърце да бъде в такова състояние, така че да няма собствената си воля по отношение на нещо. Девет десети от проблемите на хората обикновено са тук. Девет десети от трудностите се преодоляват, когато нашите сърца са готови да правят това което е според познанието на Божията воля.
Като направя това, аз не оставям резултата на чувство или на просто впечатление. Ако е така, аз се поддавам на самоизмама.
Аз търся Волята на Духа на Бога чрез, или във връзка със Словото на Бог. Духът и Словото трябва да се съчетават. Ако аз търся Духа само без Словото, то аз се излагам на големи заблуди. Ако Святият Дух ни води въобще, Той ще го прави съгласно Словото, а не в противоречие на него.
Следващото, което взимам под внимание провидението от обстоятелствата. Те често просто показват волята на Бог във връзка със Словото и Духа.
А питам Бог в молитва да разкрие Своята воля правилно.


Така, (1) чрез молитва към Бог, (2) учението на Словото, и (3) размишление, аз идвам до правилно отсъждане, ако наистина в мен цари мир и този мир продължава след като продължавам молитвата с още няколко ходатайства.

Подчертайте правилният отговор на следните въпроси.
Как Мюлер започна да търси волята на Бог?
___ а. Той се опитва да реши какво да направи за Бог.
___ б. Той се опитва да направи така, че да не е по неговата воля.
___ в. Той се опита да се доближи до място, където е Божията воля.
___ г. Заедно б и в

Какво казва Мюлер, че води до възможни заблуждения или фалшиви посоки?
___ а. Вземане решения основани на чувства.
___ б. Следване на бледи впечатления.
___ в. Търсене на Духа само във водителство.
___ г. Всичко по горе

В кои от тези двойки насоки Мюлер търси да намери съгласие.
___ а. Неговото желание и обстоятелствата.
___ б. Духът и Словото.
___ в. Съветът на другите и неговото желание
___ г. Обстоятелствата и чувство на мир

Каква е последната проверка, след която Мюлер идва до отсъждане на волята на Бог?
___ а. Той идентифицира (разпознава) дали “вратата” е отворена или затворена.
___ б. Той пита някой приятел на пастора, какво мисли.
___ в. Той продължава с подозрение и гледа да види дали става.
___ г. Той използва молитва, изучава Словото, и размишление, за да намери мира във водителството.

Отговорите 1-г, 2-г, 3-б, 4-г, се надявам, че помагат. Не се обезкуражавайте, ако все още се чувствате неопределено.

Коментар
Когато Бог разкрива Своята дейност, това е покана да коригираме живота си и да се присъединим към неговата работа.
"Аз стремя още в самото начало моето сърце да бъде в такова състояние, така че да няма собствената си воля по отношение на нещо."
"Аз не оставям резултата на чувство или на просто впечатление." 
"Аз търся Волята на Духа на Бога чрез, или във връзка със Словото на Бог."
Край на 2 Глава Ден 3 

Knowing and Doing The Will of God, Henry T. Blackaby & Claude V. King
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар