Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

сряда, 10 март 2010 г.

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг. Глава 1 Ден 1.

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг
ГЛАВА 1, ДЕН 1
Въведение

Исус каза, (Йоан 17:3) “А това е вечен живот, да познаят Тебе, единият истинен Бог, и Исуса Христа, когото си изпратил”. Сърцевината на този курс е за вас да ОПОЗНАЕТЕ БОГ и неговия СИН ИСУС, които Той изпрати. Опознаването не е програма или метод, а близост с Личност. Това е интимна близост с Бог, чрез която Бог разкрива Своята воля и ви кани да се присъедините там, където Той работи. Бог постига чрез вас нещо, в което вие сте участник. Тогава вие идвате до състояние на Опознаване на Бог по един интимен път чрез опитности в Бог чрез работата с вас. Аз искам да ви помогна да се предвижите в такава близост с Бог, чрез която вие ще изпитате вечен живот до най-възможната степен на пълнота. Исус каза: (Йоан 10:10) “Аз дойдох , за да имат живот и да го имат изобилно” Вие можете ако желаете да отговорите на поканата на Бог за интимна близост с Него.
Връзка с Исус – задължителна

В този курс аз приемам, че вие вече вярвате в Исус Христос като Спасител. Ако не сте приели Исус, все още можете още сега да го приемете като Господ на вашият живот. Ако не този курс ще има много малко въздействие върху вас, защото духовните неща могат да се разберат само когато имате Св. Дух във вас.
(1 Кор. 2:14) “духовно Но естественият човек не разбира това, което е Божият Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва.”
Ако сте готови да приемете Исус като Спасител и Господ сега трябва да изложите това пред Бог. Искайте Бог да ви говори, когато четете следните пасажи от Словото:
Римляни 3:23 – Всички сме грешни.
Римляни 6:23 – Вечният живот е дар от Бога.
Римляни 5:8 – Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешни, Христос умря за нас.
Римляни 10:9,10 – Защото ако се изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.
Римляни 10:13 – Защото всеки, който призове Господното Име, ще се спаси.
За да повярвате в Исус и получите Неговия подарък вечен живот от Отец вие трябва:
Да признаете че сте грешен и имате нужда от Спасител. Признайте греха си. Покайте се за греховете си. Искайте Исус да ви спаси по милост. Променете се като приемете Исус за Господ в своя живот. Търсене на повече във вашият опит с Бог?
Вие може да сте разочаровани от вашият християнски опит защото вие знаете, че Бог има много по изобилен живот за вас, отколкото вие сте получили. Или вие ревностно желаете водителството на Бог във вашият живот и църква.. Вие може би изпитвате трагедия в живота си или стоите на някъде по средата на разбития си живот и не знаете какво да правите. Каквито и да са вашите обстоятелства сега моята искрена молитва е заедно да бъдем способни: да чуем Бог, кога говори.
-ясно да определим дейността на Бог в нашият живот.
-да вярваме че Бог ще изпълни всичките си обещания.
-да коригираме нашите вярвания, характер, отношение към Него и Неговите пътища.
-да видим водителството, което Той прави в нашият живот и какво Той иска да направи чрез нас.
-ясно да знаем какво ние трябва да направим в отговор на Неговата активност в нашият живот.
-да изпитаме работата на Бог чрез нас, това което само Той може да направи.
Това са невъзможни неща за този курс. Тези неща само Бог може да направи във вашият живот. Аз ще се постарая да ви ръководя, насърчавам във вашето сближение с Бог. Аз ще споделя с вас библейските принципи, чрез които, Бог ме ръководи в живота и службата. Аз ще споделя с вас някои от “чудесните неща” които Бог е извършил с хората, които са приложили библейските принципи да го следват. Аз ви каня да контактувате с Бог, така че Той да може да приложи тези принципи във вашият живот, служба и църква.
Св. Дух ще ви бъде личен учител (Йоан 14:26) “А Утешителят, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое Име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал”. Той е единственият който ще ви ръководи да приложите тези принципи съгласно волята на Бог. Той ще работи разкривайки Бог, Неговите цели и Неговите пътища на вас. Исус каза: (Йоан 7:17) “Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз говоря от Себе си”.
Св, Дух които ще работи във вас и ще потвърди във вашето сърце истината на Словото. Когато аз ви представя каквото аз виждам за библейски принцип, вие ще зависите от Св. Дух да потвърди дали това е учение идва от Бог. Така че интимната ви връзка с Бог чрез молитва, медитация, и изучаване на Словото ще бъде необходима част от курса.
Библията е Словото на Бог. Св. Дух почита и използва Божието слово, като ви говори. Словото ще ви бъде източник на потвърждение за вяра и опит. Вие не можете да разчитате на традиции, ваш опит, или опит на други за да имате точно потвъждение на волята и пътя на Бог. Опит и традиция винаги трябва да се изпитва съгласно учението в Словото.
Всяко значително събитие във вашият живот е резултат от дейността на Бог. Той крайно повече заинтересован от вашият живот отколкото аз мога да бъда.
Нека Св. Дух ви въведе и интимна връзка с Бог на Небесата (Ефес 3:20)”А на Този, Който според действуващата в нас сила, може да направо несравнимо повече, отколкото искаме или мислим”. Исус е твоя път.
Когато идваме при Бог да търсим Неговата воля за нашият живот, кой от следните отговори най добре подхожда на вашето запитване? Господе, какво искаш да направя? Кога да го направя? Как да го направя? Къде? Кой да участва? И моля те кажи ми какъв ще бъде резултата? Господе, кажи само една стъпка сега и аз ще я направя. Не е ли първият отговор по типичен за вас? Ние винаги питаме Бог за подробности. Ние казваме: Боже можеш ли да ми кажеш къде отивам, тогава аз ще мога да се установя и да продължя. Той отговаря: Ти не се нуждаеш от това. Ти трябва да ме следваш всеки ден. Кой наистина знае пътя по който да ходиш за да изпълнеш Божията воля в твоя живот? Бог е. Исус казва: “ Аз съм пътя”
-Той не казва: “ Аз ще ти покажа пътя.”
-Той не казва: “ Аз ще ти дам карта.”
-Той не казва: “ Аз ще те насоча.”
-Той каза: “ Аз съм пътя.” Исус знае пътя. Той е негов път.
Когато вие достигнете до място, където ще се доверите на Исус да ви води стъпка по стъпка, вие ще получите(експериментирате) свобода. Ако не, какво ще се случи ако вие не знаете пътя по който да вървите? Ще се тревожите по всяко време. Често се случва да блокирате и да не можете да вземете решение. Това не е пътят, който Бог е възнамерил за вас. Аз открих в моя живот, че аз мога да се оставя Той да ме води. Тогава аз изпълнявам всичко, което Той ми казва за деня. Той ми дава достатъчно да вършя за всеки ден целенасочено и с значение. Ако аз върша всичко което Той казва, аз следвам Неговата воля и Той ще ме използва когато е необходимо за специални задачи.
Аврам го следваше всеки ден.
Аврам(по късно Абрахам) е добър пример за този принцип на работа в един Библейски характер. Той вървеше с вяра не по плът. Прочетете за водителството на Абрам при изпълнение на Божията воля. Обърнете внимание на колко подробности му бяха дадени преди да тръгне и какво направи.
Битие 12:1-5. “И Господ каза на Аврам: Излез от земята си, от рода си и от бащиният си дом и иди в земята, която ще ти покажя! Ще те направя голям народ и ще те благословя, и ще възвелича името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна онзи, който те кълне, и в теб ще се благославят всички земни племена. И така, Аврам, тръгна, както му каза ГОСПОД, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан. Аврам взе жена си Сарая, братовия си син Лот, всичкия си имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, и излязоха, за да отидат в ханаанската земя. И стигнаха в ханаанската земя.”
Готови ли сте да следвате Бог по този път?
___ НЕ, Аз не мисля, че Бог някога ме питал да ходя някъде и да ми е показал предварително къде да отида.
___ Аз не съм сигурен.
___ Да, Аз съм готов да Го следвам с вяра и не по плът.
___ Друг: _____________________________
Много пъти, както Аврам, Бог се обръща към хората да Го следват. Той предпочита да го следвате стъпка по стъпка всеки ден и тогава ще ви каже всички подробности, когато започнете да Му се подчинявате. В продължение на курса вие ще намерите тази истина дейсвителна в живота на много от библейските характери. Прочетете Матей 6:33-34. И се помолете.
“Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.”
-Съгласете се, че на Бог може да му се доверите напълно.-Съгласете се с Бог, че ще го следвате стъпка по стъпка.
-Съгласете се с Него, че ще го следвате даже ако не знаете подробности.
-Съгласете се, че Той ще ви бъде Пътя.
Коментар
Като следвам Исус всеки ден, Той ще ме води по волята си. Исус е моя път. Аз не се нуждая от друг пътеуказател (или друго водитество).
Край на Глава 1 Ден 1

Knowing and Doing The Will of God, Henry T. Blackaby & Claude V. King
Стихове от Библията:
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар