Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 13 февруари 2010 г.

Кой е Бог?

Кой е Бог?


Бог е Създателят на Вселената. Първият стих от Битие в Библията започва така: В начало Бог създаде небето и земята (Битие 1:1). Бог е създателят на всичко, което ни заобикаля. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията (Римляни 1:20). Бог създаде и нас. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. (Битие 2:7). Американски учени са установили, че в тялото на човека се съдържат всички химически елементи, които се намират в почвата.

Когато Мойсей се среща с Бог при къпината му задава въпрос: А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? Що да им кажа? (Изход 3:13). Бог му отговаря така: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас. (Изход 3:14) и още: Това е Името Ми до века, и това е Името Ми из род в род. (Изход 3:15).Какво може да разбираме под това: Аз съм Оня, Който съм или съкратено от иврит Йехова (прибавени са гласни). Кой е този Оня или Който съм? Няма друго такова име, като това име. В това име се включва всичко, Мощ, Сила, Върховенство, Няма начало и няма край и други.

Какъв е характера на Бог?


Ние не можем да изброим всичко, но в следните стихове ще разкрием част от характера на Бог:

Изход 34:7 Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение. Той е милостив, когато се обърнем към Него за прошка, няма да ни счита греха и беззаконието.

Псалми 103:8 Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

Неемия 9:31 защото си Бог щедър и милостив. Той е много милостив, дълготърпелив (няма да обърне гръб, няма да се скрие от нас), жалостив (ще подкрепи отпадналия и наскърбения, няма да ги отхвърли). Той е щедър. Дава ни винаги повече от това, за което го молим.

1 Йоаново 3:1 Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада;

1 Йоаново 4:8 защото Бог е любов. Бог ни обича, понеже ни смята за Неговите чада (деца).


Какви са Неговите обещания за нас? Те са много:

Псалми 91:14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми. Прочетете внимателно, защото е познал името Ми. Може ли да очакваме помощ от някой, който не познаваме? Не, разбира се. Но ако познаваме Бог, ние знаем, че Той ще ни отговори.

Псалми 145:14 Господ подкрепя всичките падащи, И изправя всичките сгърбени.

Псалми 54:4 Ето, Бог ми помага; Господ е от ония, които подкрепят душата ми. Бог не гледа на лицето на човека, за Него няма значение какъв е този, който се обръща към Него. Има само едно условие, да го познава.

Какво ни разделя от Бог?


1 Йоаново 4:10 В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.

Грехът в Едемската градина ни раздели от Бога. Бог разговаряше с Адам всеки ден, но когато Адам и Ева съгрешиха, те се скриха от Него. Защото се уплашиха. В греха има страх. Но Божията любов е безгранична. Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. В това се изразява Неговата любов към нас, да даде Единородния си Син на кръста за нашите грехове, защото не иска да погинем, а да имаме вечен живот.

Как може да опознаем Бог?


Може да опознаем Бог, като четем Библията (за начало Новият Завет), като си мислим за това, което сме прочели и като се молим за всичко, за което чувстваме, че можем да отправим молба към Него. Срещал съм много хора невярващи и вярващи, които смятат, че не е необходимо да занимават Бог с дребни неща. Нашият Бог иска за всичко да се обръщаме към Него. Той е като наш Небесен баща.

Когато кажем молитвата за покаяние, ние заявяваме, че приемаме Неговият Син Исус за наш Спасител и изкупител на греховете ни.

Приятелството и общението с Бог е най чудесното нещо, което можем да изпитаме. Ние ще имаме един приятел, който никога не се променя и който мисли, милее и се грижи за нас.


Благословение!

Hillsong - Mighty to Save. Мощен да спасява!
Всеки се нуждае от внимание(съчуствие),
от любов, която никога не отслабва
нека милост да бъде на мен
Всеки се нуждае от прошка,
милост от Спасителя,
Надеждата на всички народи!

Спасител, Той може да премести планини
Моя Бог е мощен да спасява
Той е мощен да спасява
Завинаги, Автор на спасението
Той възкръсна и победи смърта
Исус победи смъртта


Няма коментари:

Публикуване на коментар