Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

събота, 4 февруари 2017 г.

Молитва за освобождение от мисли и опити за самоубийство.

Молитва за освобождение от мисли и опити за самоубийство.

Има сила в името на Исус, да разчупи всяка окова!

Бог ви обича! Бог ни е създал по Негов образ и подобие. Ние сме Божии чада, синове и дъщери. Бог изпрати Сина Си на този свят за не погинем, а да имаме вечен живот.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16)

Ако повярваме истината, истината ще ни направи свободни. Истината е Исус Христос! В Него са скрити премъдростта и знанието.
И словото (Исус) стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Йоан 1:14)


Мисли и опити за самоубийство не са от Бог, а от нашия враг сатана и неговите демони на тъмнината. Исус дойде да ни освободи от царството на тъмнината и въведе в Божието царство на светлината. Вие трябва да промените ума си, мислите си. Приемете Исус Христос за Спасител и Той ще промени живота ви. Той ще ви освободи от тези мисли на тъмнината и робството.

Свобода в Исус!


Кажете тази молитва на глас:
Боже, прости ми че не съм Те познавал досега. Прости ми всичко, което съм Ти съгрешил. Сега заставам пред Теб и приемам Твоя син Исус Христос за мой личен Спасител. Вярвам, че Той е Божи син и е Бог и дойде в плът и проля кръвта си на кръста за прощение на моите грехове. Исус Христос с жертвата Си на кръста извоюва победата над силите и властите на тъмнината, изкупи ме от проклятията на закона и аз съм победител заедно с Него. Аз отхвърлям всички мисли или гласове за самоубийство (също, ако има опити за самоубийство) в името на Исус. Ако има наследствени проклятия, аз ги слагам на кръста на Исус и ги унищожавам с кръвта на Исус и те повече нямат сила върху мен.
Небесни Татко, Ти си пътя, истината и живота. Аз отхвърлям смъртта и избирам живот! Аз отхвърлям всяко съгласие с врага за моя живот и го унищожавам на кръста с кръвта на Исус. Аз разчупвам силата на смъртта върху мен и избирам живот и то изобилен. Аз разчупвам (отказвам от) думите, които съм говорил на моето тяло за смърт. Сега говоря на моето тяло, душа и дух, приеми живот и живей живот.
Господи, изпълни ме с помазанието на Святия Си Дух и счупи всеки хомот на робство в мен. Господи помогни ми да разбера моята идентичност в Теб и Твоят план за мен в живота.
Сега, като приех Исус за мой Спасител, аз се новородих (евангелието на Йоан 3), съблякох старото естество и се облякох с новото създание, създадено по образ и подобие на Бог. Аз имам ново ДНК, старото отмина. Аз съм Божие чадо, Бог ме обича и затова Бог изпрати Сина Си на кръста за мен. Аз съм свободен в Исус. Аз съм с обновен ум. Аз имам мисли и планове за живот, изпълнен с Божията благодат.
Боже, дай ми Твоя мир, изпълни сърцето ми, душата ми и всяка клетка на тялото ми с Твоя мир, Христовия мир, който никой ум не може да схване.
В името на Исус! Амин!


Нека Бог да освободи изпълнението на Неговия план за вас, за който ви е призовал и определил. Да изпълни всички желания, които има за вас, да усетите копнеж и глад да Го търсите. Да не се чувствате застрашени от нищо, защото вие не сте опашка, а глава и ще се издигнете и влезете в пътя на живота и съдбата определена от Бог за вас. Божият план е чудесен за вас. В името на Исус, Амин!

Стихове за насърчение:
Ще Те славя Господи, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.  Костите ми не бяха скрити от Тебе, когато бях в тайно и изкусно направен, и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им! Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли се още съм с Тебе. (Псалм 139:14-18)

Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. (Псалм 91:1-6)


Сега се отпуснете и благодарете на Бог за освобождението: Боже, благодаря Ти, Ти си състрадателен, милостив, жалостив и истинен Бог. Благодаря Ти за жертвата на кръста. Хваля Те и Те славя. Обичам те Исусе, Ти си мой Спасител и Откупител!

Четете Новия завет всеки ден, ако е възможно на глас, защото Божието слово е живо и деятелно. (Евреи 4:11) Исус казва в Евангелието на Йоан, „Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот.“ Това означава, че когато четете Словото на Бог, то дава живот в тялото ви, във всяка ваша клетка, променя го, изцелява го. Словото става светлина във вас. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Силата на Сатана е лъжата. Исус каза: Дяволът... беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е баща на лъжата. (Йоан 8:44)
Тъй като основното оръжие на сатана (дявола) е лъжата, твоята защита срещу него е истината. Победата над сатана не е въпрос на сила, тя е въпрос на истина. . Когато разобличиш лъжата на сатана с Божията истина, силата му се пречупва. Ето защо Исус каза: И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)
Ние можем да устоим на хитростите на дявола, ако се препашем с „истината през кръста“. (Ефесяни 6:14) Лъжите на сатана не могат да устоят пред истината, както тъмнината не може да устои пред светлината.

Какъв е твоя дял в борбата?
1. Трябва да се преобразяваш чрез обновяването на ума си. (Римляни 12:2) Как обновяваш ума си? Като го изпълваш с Божието слово. За да спечелиш битката трябва да позволиш в сърцето си да „царува Божия мир“ и „нека Христовото слово да се вселява във вас богато.“ (Колосяни 3:15-16)
Колкото повече умът ти се изпълва с Божието слово, толкова по-подготвен ще бъдеш, за да разпознаваш лъжата и да я пленяваш.
2. Апостол Петър ни насочва да подготвим умовете си за действие. (1 Петър 1:13) Отърви се от безплодните фантазии. Само да си представяш, че правиш нещо, и в същото време да не правиш нищо е опасно. Ще загубиш представа за реалността. Но ако си представиш как се подчиняваш на истината, можеш да подтикнеш себе си към плодоносен живот – стига да следваш с действията си своите представи.
3. Пленявай всяка мисъл да се подчинява на Христос (2 Кор. 10:5) Упражнявай се да мислиш в първия момент, в първата картинка. Преценявай всяка мисъл с истината и не давай място на лъжата.
4. Обърни се към Бога. Когато си разколебан с мисли за света, плътта и дявола – кажи го на Бог в молитва. (Филипяни 4:6) Като правиш така, ти признаваш Бога и излагаш своите мисли пред Божията истина. Твоето разколебаване и съмнение ще се стопи и „Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос“. (Филипяни 4:7)
Книга: Победа над мрака - Нийл Андерсън

Прочетете:
Изповед за освобождение от силата на Сатана - Джон Остин
Любовно писмо от Бог!
Какво съм аз в Христос?

https://www.youtube.com/watch?v=x-uqtQQmYOA

Тази песен ще ви докосне с освобождение, спасение и изцеление! Слушайте я!
Той (Исус) ме докосна! (Bill & Gloria Gaither - He Touched Me!)

Окован от тежко бреме
Недостоен от вина и срам
Тогава ръката на Исус ме докосна
И сега, аз не вече съм същият.

Той ме докосна, о, Той ме докосна
И, о радост, която препълни душата ми
Нещо се е случило и сега аз знам
Той ме докосна и ме изцели.

Откакто аз срещнах блажения Спасител
Откакто Той ме прости и ме изцели
Аз никога няма да престане да Го хваля
Ще викам от радост, докато вляза във вечността.

Той ме докосна, о, Той ме докосна
И, о радост, която препълни душата ми
Нещо се е случило и сега аз знам
Той ме докосна и ме изцели.


Shackled by a heavy burden
'Neath a load of guilt and shame
Then the hand of Jesus touched me
And now I am no longer the same.

He touched me, oh He touched me
And oh the joy that floods my soul
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.

Since I've met the blessed Savior
Since He's cleansed and made me whole
I will never cease to praise Him
I'll shout it while eternity rolls.

He touched me, oh He touched me
And oh the joy that floods my soul
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.
Пламен Шопов, http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
Благословение!


Последна промяна: 25 Февруару, 2017

Няма коментари:

Публикуване на коментар