Небесата разказват славата Божия...

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.

Ако сте новоповярвали
в Исус Христос четете Новия Завет и по специално започнете с Евангелето на Йоан. Четете всеки ден поне по 15 мин. и повече. Ще разберете и ще почувствате какво означава Святия Дух да присъства във вас. Това е едно благословение, това е Духът на Бога. Ако още не сте казали молитвата за покаяние и спасение, прочетете Любовно писмо от Бог. Молитвата е накрая.
Кажете я на глас.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Римляни 10:9-10)

сряда, 27 юни 2012 г.

Бог говори на своите хора

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг. Глава 2 Ден 4.

Бог говори на своите хора


Бог не се е променил. Той продължава да говори на своите хора.
Преди години аз говорих на група млади пастори. Когато свърших, един пастор ме дръпна настрани и ми каза, “Заричам се пред Бог, че никога не съм слушал човек като вас. Вие говорите сякаш Бог е личност и реален и ви говори. Аз точно отхвърлях това.”

Аз го попитах, “Имате ли трудности Бог да ви говори?” Отделихме време да си поговорим. Не след дълго, ние застанахме на колене. Той започна да ридае и да благодари на Бог, че му е говорил. О, не позволявай на никой да ти пречи да чуваш Бог.


Прочетете следните пасажи, отговорете на въпросите които следват:


“А Утешителят, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое Име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм казал.” (Йоан 14:26)

“А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, ще говори и ще ви известява за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.” (Йоан 16:13-14)

“Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате защото не сте от Бога.” (Йоан 8:47)

В Старият Завет как е говорил Бог?
__________________________________________

В Новият Завет "в края на тези дни" как Бог говори?
__________________________________________

В Йоан 14:26 когo Исус обеща, Отец да изпрати в Негово Име?
__________________________________________

Каква е работата на Светият Дух описана в Йоан 14:26 и 16:13-14?
__________________________________________

Кой е този който чува, какво говори Бог?
__________________________________________

Какво се казва в Йоан 8:47 за човек, който не чува какво казва Бог?
__________________________________________

В Старият завет Бог е говорил много пъти и по различни начини. Чрез Исус, самият Бог е говорил на Своите хора през техният живот. Сега Бог говори чрез Светия Дух. Светият Дух ще ви учи за всичко, ще ви припомни неща които Исус е казал, ще ви ръководи в истината, ще ви говори това което чува от Отец, ще ви казва какво има да става, и ще прославя Исус като Го разкрива на вас.

Ако вие имате проблем да чувате Бог, вие имате проблем в дълбочината (сърцевината) на вашият Християнски живот.

Как да разбера кога Бог говори?
Грехът ни е въздействувал много (Римляни 3:10-11). Ние не можем да разберем Божията истина, ако Светият Дух не ни я разкрие. Той е Учителят. Когато Той ви учи (тълкува) Божието слово, застани пред Него и Му отговори. Когато се молите, наблюдавайте да видите как Той използува Словото на Бога да потвърди във вашето сърце дума от Бога. Наблюдавайте какво Той прави около вас в средата в която сте. Бог е този, който ви говори когато се молите, Бог е този, който ви говори от Божието слово, Бог е този който работи около вас.

Погледни отново схемата в 1 Ден 2 и отговори на следните въпроси.
Когато Исус се върна на небето, коя Личност от трите беше изпратена да говори на Божиите хора?
__ а. Нашият Отец
__ б. Исус
__ в. Светият Дух

Какви са четирите начина по които Той ви говори?
Когато говори, какво ви разкрива?

Бог говори със Светият Дух чрез Библията, в молитва, при обстоятелства, и в църквата за да разкрие Себе си, Своите цели, и Своите пътища. По късно в курса, ние ще отделим няколко глави да изучим тези пътищата чрез които Бог говори. Аз не мога да ви дам формула, по която вие да разберете как Бог ви говори. Аз ще споделя с вас какво Словото казва за това. Доказателството от Словото ще ви насърчи дотук. Когато Бог реши да говори на някой в Библията, този някой знае, какво Бог казва.

В Йоан 10:2-4 и 14 Исус казва:
“Който влиза през вратата, овчар е на овцете. Овцете слушат неговият глас. Неговите овце го следват понеже познават гласа му. Аз съм добър овчар; Аз зная моите овце и моите овце ме знаят.”

Ключът да познаваме Божият глас не е формула. Това не е метод, който вие да следвате. Познаването на Божият глас идва от интимното общение с Бог. Затова тези които нямат връзка с Бога (“не принадлежат на Бог”) не чуват какво Бог казва (Йоан 8:47). Вие трябва да наблюдавате да видите как Бог уникално комуникира с вас. Вие не ще имате друга подпора. Вие трябва да разчитате само на Бог. Вашето общение с Него е от най-голяма важност.

Кой от следните редове най-добре описва вашия начин да знаете гласа на Бог, когато Той ви говори? Отбележете вашият отговор.
__ а. Бог ще ми даде знак (знамение). Тогава аз ще зная, че Бог ми е говорил.
__ б В интимна връзка (общение) с Бог, аз ще разпозная гласа на Бог.
__ в Когато аз науча и следвам правилния метод, аз ще чуя гласа на Бог.
__ г Аз мога да отворя Библията, да избера стих, който аз искам и да потвърдя, че аз имам слово от Бог за моя случай.

Какъв е ключът да познаем гласа на Бог?
Общението е ключа да познаем гласа на Бог, да чуем кога Бог ни говори. “б” е правилния отговор на въпросите. Сега какво за а, в и г? Понякога Бог в Словото дава знамение за да даде сигурност в човека, че това е слово от Него. Гедеон е един пример (Съдии 6). Да искаме от Бог знамение е често знак на неверие. Когато фарисеите и книжниците попитаха Христос за знамение, Исус ги обвини като “нечестиво и прелюбодейно поколение” (Матей 12:38-39). Те бяха твърде много себецентрирани и грешни, че не можаха да познаят, че Бог беше сред тях.(виж Лука 19:41-44).

"Правилния метод или формула" не е също пътят. Колко горящи храсти като този който Мойсей видя са се случили? Нито един. Бог не иска ние да станем експерти в използуване на формула. Той иска интимна връзка (общение) с вас. Той иска вие да зависите само от Него. Чуването на гласа на Бог не зависи от метод или формула, но от общение.

Някои ще се учудят защо “г” не е правилен отговор. Те ще попитат, “Не мога ли да получа слово от Бог от Библията?” Да, можете! Но само Светият Дух може да ви разкрие истина от Словото, която е слово от Бог при определени обстоятелства. Забележете колко себецетриран отговор е “г”. Аз отварям… Аз избирам…Аз потвърждавам…”Даже и ако обстоятелството в Библията да е подобно на вашето, само Бог може да разкрие Своето слово за вашето обстоятелство.

Вие също трябва да бъдете много внимателни за твърдението, че имате слово от Бога. Твърдение, че имате слово от Бога е сериозно нещо. Ако имате слово от Бога вие трябва да продължите докато се осъществи (даже след 25 год. както при Аврам). Ако не ви е дадена дума от Бога, а вие твърдите, че имате, вие рискувате да бъдете съден като лъжлив пророк:

“И ако кажеш в сърцето си: Как ще познаем словото, което Господ не е говорил? Когато някой пророк говори в името на Господа и словото не стане или не се изпълне, това е слово което Бог не е говорил; пророкът го е говорил самонадеяно; да не се боиш от него.” (Втор. 18:21-22)

В Старият Завет законът за наказание за лъжлив пророк е смърт (Втор. 18:20). Това е разбира се много сериозно наказание. Вземете това много сериозно. Бог ви обича. Той иска да имате интимна връзка с Него. Той иска вие да зависите само от Него, когато търсите слово от Него. Той иска вие да се научите да чувате Неговия глас и да знаете Неговата воля. Вашето общение с Него е ключа да чувате когато ви говори.

Може да се молите така: "Господи, аз се моля да имам такова общение с Теб, когато Ти говориш, аз да чуя и да отговоря."

Коментар
Бог не се е променил. Той все още говори на своите хора.
Ако аз имам проблем да чувам гласа на Бога, аз имам проблем в самата сърцевина на моя Християнски живот.
Бог говори чрез Светият Дух в Библията, чрез молитва, чрез обстоятелства и чрез църквата за да се разкрие самият Той, Своите цели и Своите пътища.
Познаването на Божият глас идва от интимна любовна връзка (общение) с Бог.

Край на Глава 2 Ден 4.

Knowing and Doing The Will of God, Henry T. Blackaby & Claude V. King
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

3 коментара:

 1. Вярата ми в Бога, е толкова силна, че никой не е в състояние да ме разколебае. А тази силна вяра идва от това което е около мен. Например да вземем порядъка във Всемира, ако Бог не го е създал щеше ли да има такъв ред, такава хармония в този необятен Космос. Нямаше ли всички небесни тела да се движат хаотично и да се блъскат едно в друго, а за последиците не ми се говори. Или пък да вземем например човешкото тяло, хайде не цялото, даден орган като окото например. Толкова е малко, а каква сложна физика представлява то, с всичките му лещи, посока на светлината и още куп сложнотии в неговото устройство и функции. Е, тогава как да вярвам, че всичко това е плод на еволюцията? Как да не вярвам, че всеки жив организъм е сътворен с умисъл и разум. Извинявам се за стила си, но не мога по в дълбочина да предам мислите си.Толкова мога. Само едно ме притеснява и ми е много необеснимо - защо от както съм повярвала в Бога преди 30 години нямам отговор на нито една моя молитва, и добре, че както казах, вярата ми е доста силна, че не се отказах от Него. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Четете словото и по специално Новия завет. Ако можете на глас.
   Римляни 10:17
   И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.

   Божието слово трябва да се съедини с вяра във вас. Тогава то оживява и изцеление идва.
   Евреи 4:2
   Прочетете статията:
   Здравето - Дар от Бога на Били Смит.
   Връзка: http://bojieto-slovo.blogspot.ca/2009/12/blog-post_13.html
   Слушане: http://bojieto-slovo.blogspot.ca/p/blog-page_11.html

   Благословение и изцеление ви желая!

   Изтриване
  2. Здравейте! И аз съм вярваща повече от 25 години. И на мен Бог не ми е отговорил на повечето молитви. Тъй като основно се моля за децата си - Бог да докосне и техните сърца, не губя надежда. Това може да стане и когато мен вече ме няма на този свят. Искам да ви кажа още: Освен, че вярваме в Бога въз основа на доказателства от природата, от чудното устройство на човешкото тяло, стройната система на микросвета и др., вярваме също: Че Исус Христос е живял, умрял и възкръснал. Че е поел върху Себе Си нашите грехове; така че чрез вяра ние получаваме Неговата праведност. Вярваме, че Исус сега е нашият Първосвещеник в небесното светилище и се застъпва за нас; че ще дойде отново; земята ще бъде обновена и вярващите ще живеят на нея заедно с Него. Така пише в Библията.
   Поздрав и Божиите благословения над вас!
   Ваня

   Изтриване